# گفته_های_بزرگان

دست

همه برایم دست تکان دادند اما کم بودند دستانی که تکانم دادند…دوست و دست بسیار است اما دست دوست اندک..!!!  
/ 0 نظر / 11 بازدید